جلسه پنجم مدرسه بهینه سازی

Powersi.ir
Powersi.ir

بهینه سازی دینامیک

در بهینه سازی کلاسیک متغيرهاي تصميم گيري براي به گزيني تماماً متغير مستقل بوده اند مثل xss و  u ss ، درحاليكه در بهگزيني ديناميكي و كنترل بهينه آنها خود تابعي از زمان هستند يعني با( x(t ) , u(tروبرو هستيم. بـه عبـارت روشـنتـر در كنتـرل بهينه بدنبال يك سياست اعمال ( u(tهستيم تا يك شاخص عملكرد را مينيمم كند. مسأله بهگزيني ما مقيد به قيود فيزيكـي يا همان مدل ديناميكي فرايند (فضاي حالت) نيز ميباشد؛ لذا هم در فرم متغيرها )كه خود تابع زمـان هسـتند( و هـم در فـرم قيود )كه به شكل معادله ديفرانسيل هستند نه جبري( با مسائل بهگزيني جبـري تفـاوت اصـولي دارنـد . قبـل از پـرداختن بـه اصول حساب جامع تغييرات (آناليز فانكشنالها يا تابع تابعها) يك بحث تاريخي را پيش ميكشيم تا ببينيم كه اويلر بـا حـل يك مسأله خاص بهگزيني ديناميكي چگونه علم بشري را لااقل در زمينه رياضي و مهندسي شـكوفا نمـود. لازم بـه ذكرست كه خدمتي كه اويلر به جامعه علمي كرد محدود به دو زمينه فوقالذكر نيست بلكـه مـثلاً انيشـتن از نتـايج او بـراي تعميم مسأله نسبيت خاص (به نسبيت عام) نيز استفاده كرده است.

در ادامه فایلی برای شما آماده شده که سرفصل های زیر را با مسائل و مثال های متعدد معرفی می کند:

 • مسأله برنولي و حل مسأله برنولي توسط رويلر
 • تعاريف و مقدمات Perturbation theory
 • تعريف يك فانكشنال
  تعريف اولين وارياسيون يك فانكشنال
 • تعريف اكسترمم فانكشنالها
 • شرط اويلر-لاگرانژ
 • شرط لازم براي اكسترمم با استفاده از تعريف حد
 • شرط  Transversalityيا مرزي
 • اكسترمم مقيد یا قيود تساوي
 • دانلود فایل آموزشی

درباره مدیر

گروه پژوهشی مشاور شریف (پاورسیم) با بهره گیری از دانشجویان و فارغ التحصیلان ممتاز کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه های معتبر شریف و تهران اقدام به انجام پروژه های شما خواهد کرد و در کمترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت، پروژه را تحویل می دهد.

ببینید حتما...

مدرسه بهینه سازی جلسه هشتم: Dynamic Programming

مدرسه بهینه سازی جلسه هشتم: Dynamic Programming برنامه ریزی پویا روشی بهینه برای تبدیل مسایل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *